Publicacións

Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, número 1

Editan: Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar e Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra (AMUPo)

Pontevedra, 2018

© dos textos, as persoas autoras.

Depósito Legal: PO 827-2018